NEDİR?

PLATFORMUN AMACI

Platformun amacı Bandırma’nın tüm dinamiklerinin bir araya gelerek Bandırma ve şehir yaşamının sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin araştırılması ve ilgili kurum ve yönetimlere duyurulması.

Bandırma ve şehir hayatının farklı yönlerden geliştirilmesi ve yükselmesi için çeşitli sosyokültürel çalışmaların başlatılması ve olumlu sonuçlar sağlanması.

Bandırma’nın bölgesel ve ülke kamuoyunda yükselen ve marka şehir imajının oluşturulması, marka şehir algısının sürekliliğinin sağlanması.

PLATFORMUN STRATEJİSİ

 • Güç Birliği oluşturarak şehrin tüm dinamiklerinin, kendini ortak amacın bir parçası olarak hissetmesini sağlamak
 • Bandırma’nın zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, tehdit ve fırsatlarını iyi tespit ederek kısa ve uzun vadeli plan ve projeler belirlemek.
 • Uygulanacak projelerde disiplinli ve sonuç odaklı olmak.
 • Projelerin şehrin sağlık, çevre, eğitim, spor, kültür-sanat, sanayi gelişimi ve ekonomik hayatına katkı sağlamasına yönelik olması.

NASIL UYGULAMA OLACAK

 • Görev Dağılımı ve Delegasyon
 • Akademik Araştırmalar
 • Akademik Çalışmalar
 • Kurumlar içi Araştırmalar
 • Bandırma’nın farklı kesimleri örnekleme ile araştırmalar
 • Halkla İlişkiler Projeleri
 • Seminer, Panel, Çalıştaylar
 • Basılı ve Dijital Alanlarda Yapılan İşlerin
 • Takip Edilebilir ve Raporlanabilir Olması

PLATFORMUN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLER

Bandırma’nın çevresi ile birlikte gelişim alanları için hazırlanan lojistik, tarım,turizm ve sanayi planlarını inceleyerek, değerlendirmek, eylem planlarının uygulanmasının takipçisi olmak.

Bu konulardaki planların güncel tutulması için görüş ve öneriler sunmak.

Planların birbirleriyle eşgüdümü için çalışma yapılmasını önermek.

Kentin önümüzdeki hızlı gelişme süreçleri dikkate alınarak ortaya çıkabilecek diğer alanlarda da master planlar hazırlanmasını ve uygulanmasını teşvik etmek.

Bandırma şehrinin diğer emsal şehirlerle kıyaslamasını da yaparak (benchmarking) rekabet üstünlüğü sağlanabilecek alanlarda 2023 yılına kadar kısa, orta ve uzun vadeli hedef, plan ve uygulamalar yapılması için çalışmalar yapmak, yapılmakta olan çalışmalara destek vermek.

Bandırma kentinin yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip olduğunu etkin bir şekilde anlatmak için yapılacak tanıtımlar konusunda Türkiye ve yurt dışında uygulanacak projeler geliştirmek ve uygulamaları takip etmek, desteklemek.

Seçilmişler, atanmışlar ve sivil toplum kuruluşları yada kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, odalarla ve yerel yönetimlerle yakın işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasına destek vermek.

Kentimizde ihracat yapan, istihdam yaratan, vergi veren, kısaca değer yaratan iş insanlarının aktif siyasete girerek orada da değer yaratması için Tüm Siyasi Partilerin daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak.

İş dünyasının bu yolla TBMM, yerel yönetimler, il genel meclisleri vb alanlarda daha fazla yer almalarına destek vermek.

Bandırma iş dünyası olarak; ulusal ve uluslararası platformdaki iktisadi ve finansal gelişmeleri doğru kavrayabilmek için, başta platform üyeleri olmak üzere Bandırma’daki iş insanlarına bilimsel tabanlı finansal, iktisadi ve kurumsal yönetime hazırlık ve kişisel gelişimleri konusunda eğitimler, konferanslar, seminerler planlamak ve gerçekleştirmek.

Platformun amaçlarına dönük olarak elektronik ortamda ve/veya fiziksel bültenler yayınlamak ya da yayımlatmak.

Bandırma kenti için uygun görülecek diğer faaliyetleri yapmak

SONUÇ 

 • Bandırma kendi içinde durum değerlendirmesi yapmış olacak
 • Farklı alanlarda hazırlanacak halkla ilişkiler projeleri ile şehre artı değer katılacak
 • Çalışmaların ve araştırmaların sonucu kalıcı bir doküman haline gelecek
 • Çalışma sonucu hazırlanan dokümanlar ile yerel ve merkezi yönetimlere brief verilerek, talepte bulunulacak